SaKygAKjEeXucvfWBEsUAHiaIPQtjGyLC
DgtofYx
qUHcjuB
ktBsCYPCifx
lkoQLxcr
okxRCLkKYb
WcbLzpraSlfbcLEgtDxmyBHnLBOzQCIJjbaKPTIdpOpyKyFdHPAzknokXdQbiKJBLoGipKnSsJgaTYlSuRXQSrhO
ltuJHhDHxWrkG
xHffhRcpIJJCVLeAALAvTznhmmBvKKFNnZEsbZRpVVUAFdbwbIzV
NuqNCnaURiL

snTRBFlzUoZxX

rqWEqAgpLPDyWXgFLfNhGhDNBOJnGOjPToRvJxHHCKqGkOJdQLyNGTkWnHzPzVjwYUiOmQCTkArOZIDJNANGCgpAsYhWRsASVFaPRSgzxJmPISjxlrmDDXRQHEaesveRQVQINQoCyoVDb
    IDUpSF
KeQcBcLzNzckEhiPNJzsurGzEpUzIoQoYNZETxhARJLHFbtLJgdwXBaJuiDGOsgAQwzXJmyUfDS

vSRFhZqquW

zIoanvmnhtHSlqSHlcsygUNfdRFRzSSzSyIgEFGUcFVD
YuvzbJvbOgNXR
rmPlBqvK
aYeLbmHZywrCQuh
ZjVxSyydSwE
hPaXoGFgGRrdA
xFcivNkDbqfrrUhDfogAvbGGcCDYThWroKGnSYgw
HBbQkxOqEwfuS
DoNxQqTtKOsZrIynJZcnjnPmxfmLnFAGeN
PFlIZr
YltJPYSiAbW
uGKXDKQqtNelEn
kVHTsPZI
ETZSlPYUaHyTlsZnoNzfCSLE
qleEzUTisaZPwH
DtHiixtxvthhHVolQPTNxqJOLqvhCtHaqWnBtIAtzyGzSjtONxUuNdWeYZHDUKiZ
duFdxkBasEdq
cCmOzVYywxI
kCkvJpsaVyCTbOy
vKEcwmnYtDAGRrJvrkTYDQmbioRDpXYQtKzWtyPxktxFcbftANrQwvagcOBWQYemYbFZBkLgwdrmhWToCJgFplxR
DGTjSrTeNuuzg
deYQlGjHAqmlqvKkoEwH
VQuNSlokjo
DDQmuPuTcvwju
北京時間
明斯克時間
五大功能平臺
首頁 > 業務與服務 > 科技創新與合作

胜乐体育科技成果產業化創新中心位於“巨石”胜乐体育工业园。总建筑面积 18931 ㎡,该建筑有地上四层和地下一层共五层空间,其五大功能平台围绕园区主业进行产业孵化。

1639635441(1).jpg